Zdjęcie

Poziomy

POZIOM  A1

Starter / Początkujący
Nigdy nie jest za wcześnie na naukę języka obcego. Poziom A1 jest przeznaczony dla osób początkujących, które nigdy nie uczyły się języka angielskiego. Podstawą kursu jest użycie języka w bardzo wąskim zakresie, adekwatnym do podstawowych potrzeb i prostych sytuacji.
- słownictwo i zwroty o tematyce: przedstawianie się, określanie miejsca zamieszkania, sytuacja rodzinna, dom, sport, rutynowe czynności, hobby, transport, zwierzęta, określenia czasu, jedzenie, kolory, liczebniki, pozdrowienia formalne i nieformalne.
- zagadnienia gramatyczne: osoby, odmiana czasownika „to be”, tworzenie liczby pojedynczej i mnogiej, przedimki, wyrażenia „there is”, there are”, czasowniki modalne w czasie teraźniejszym, czasy Present Simple, Present Continuous, wyrażenie „going to”, wprowadzenie „Past Simple”.


 

Elementary / Podstawowy
Poziom ten jest dla osób, które mają już podstawy angielskiego, jak również dla tych, którzy przez dłuższy czas nie mieli możliwości korzystania ze swojej znajomości angielskiego.
Zajęcia na tym poziomie mają za zadanie rozwijać zręczność językową uczniów w rozmawianiu, pisaniu i czytaniu.
- słownictwo i zwroty o tematyce : sport, hobby, cechy charakteru, pytanie o drogę, jedzenie, picie, podróże, ubrania, praca, zakupy.
- zagadnienia gramatyczne: czasy Present Simple, Past Simple, Present Continuous, Present Perfect, Future Simple, wyrażenia „there is”, there are” , „going to”, zaimki dzierżawcze, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, stopniowanie przymiotników.
Lektor zadaje słuchaczom nieskomplikowane pytania, dotyczące wybranych zagadnień, w obrębie poznanego przez grupę zakresu gramatyki i słownictwa.

POZIOM  A2

Pre - Intermediate / Ponadpodstawowy
Użycie języka w podstawowym zakresie, wystarczającym do prostych praktycznych potrzeb, a więc umiejętność wyrażania myśli i opinii w podstawowych sytuacjach życiowych z użyciem podstaw gramatycznych;
Lektor mobilizuje grupę do czynnego udziału w konwersacji na temat wcześniej opracowanych przez siebie bardziej skomplikowanych tekstów, wprowadza i systematyzuje:
- słownictwo i zwroty o tematyce: styl życia, obowiązki domowe, uczucia, cechy charakteru i osobowości, części ciała, praca i życiowe wyzwania, zdrowy tryb życia, wartości materialne, rozwój techniki, komunikacja międzyludzka, czas wolny, pasje
- zagadnienia gramatyczne: czasy Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Future Simple, czasowniki modalne, tryby warunkowe (zerowy, pierwszy i drugi), strona bierna.

Egzamin Ósmoklasisty oraz Gimnazjalny
Poziom A2 ma na celu przygotować do ostatniego już Egzaminu Gimnazjalnego obowiązującego od kwietnia 2009 oraz do egzaminu ósmoklasisty obowiązującego od roku 2019. Na tym poziomie nauki szczególny nacisk zostanie położony na ćwiczenie technik wymaganych przez standardy nowej formuły (odbiór tekstu słuchanego, rozumienie tekstu czytanego, reagowanie językowe).
Lektor pracuje z grupą w oparciu o struktury egzaminu z języka obcego.
Wprowadza i rozwija słownictwo oraz struktury gramatyczne dostosowane do poziomu grupy, opracowuje teksty i przygotowuje młodzież do konwersacji.

POZIOM B1

Intermediate / średniozaawansowany
Na poziomie B1 słownictwo jest jeszcze ograniczone, dlatego też aby uczniowie posiadali większą pewność posługiwania się językiem angielskim powinni rozwijać płynność mówienia, czytania i pisania.
Uczeń zaczyna coraz bardziej świadomie operować praktycznym językiem, używa także bardziej zaawansowanych konstrukcji językowych.
Lektor opracowuje z grupą rozbudowane teksty i artykuły, wspólnie z grupą buduje bazę do konwersacji:
- słownictwo i zwroty o tematyce: środki przekazu, podróże i sporty ekstremalne, reklama, opisywanie ludzkich zachowań i emocji, kariera. Lektor stawia tezy, które uczniowie starają się odpowiednio argumentować.
Słuchacze piszą samodzielnie krótkie rozprawki, wygłaszają nieskomplikowane speach’e o wydarzeniach ze swojego życia, pasjach i celach na przyszłość.
- zagadnienia gramatyczne: czasy Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Future Simple, Past Perfect, strona bierna, czasowniki modalne, mowa zależna, wyrażenia should have/wish, tryby warunkowe (zerowy, pierwszy, drugi i trzeci).
Lektor mobilizuje grupę do czynnego udziału w konwersacji na tematy wcześniej opracowane.

POZIOM B2

Upper - Intermediate / Zaawansowany
Uczeń potrafi zrozumieć zasadnicze aspekty problemów konkretnych lub abstrakcyjnych oraz wyrazić się w sposób jasny i szczegółowy na wiele tematów.
Lektor opracowuje z grupą złożone teksty i artykuły, przeprowadza dyskusje, podczas których słuchacze wygłaszają opinie, definiują własne potrzeby oraz opisują sytuacje z życia codziennego.
Wprowadza i systematyzuje:
- słownictwo, wyszukane zwroty i wyrażenia idiomatyczne o tematyce: opisywanie cech osobowości i umiejętności, ludzkie emocje, kultura, opisywanie ciekawych miejsc, pasje, kwestie ogólnospołeczne (np. nałogi, ochrona środowiska, katastrofy), praca i kariera;
Lektor uczy, jak posługiwać się językiem formalnym i nieformalnym. Przeprowadza zajęcia ze słuchu i video, zgodnie z programem nauczania.
Wprowadza i systematyzuje:
- zagadnienia gramatyczne - czasy Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect , Future Simple, Future Perfect, Future Continuous , strona bierna, tryby warunkowe (zerowy, pierwszy, drugi, trzeci i mieszany), mowa zależna, czasowniki modalne.

POLAK ACADEMY

Aby zapewnić uczniom, iż znajdą się w odpowiedniej grupie, właściwej ich poziomowi zaawansowania, na pierwszych zajęciach przeprowadzana jest rozmowa, która pozwala określić rzeczywisty poziom znajomości języka.

Nasze kursy prowadzimy w oparciu o założenia metodyczne podporządkowane wymaganiom stawianym przy egzaminach międzynarodowych. Dbamy o prawidłowy rozwój wszystkich umiejętności językowych ucznia.

Korzystamy z publikacji takich wydawnictw jak m.in. MACMILLAN, OXFORD UNIVERSITY PRESS, PEARSON LONGMAN, MM Publications etc..

Wszelkie pomoce dydaktyczne w cenie kursu oraz lekcji indywidualnych.